درباره ما

درباره ما

اخذ اقامت بک پروسه قانونی و ساده ولی مستلزم سپری کردن زمان لازم و هزینه کافی میباشد . بسیاری از کسانی که جهت مهاجرت مبادرت به انجام امور از طریق راه های غیر قانونی و بعضا خطرناک مینمایند اطلاعات کافی در زمینه راه های مطمئن و پروسه های قانونی ندارند ازاینرو با اعتماد به قاچاقچی ها علاوه بر بخطر انداختن سرمایه های زندگی جان خود و عزیزانشان رابه مخاطره می اندازند و بعضا منجربه نتایجی میشوند که غیر قابل جبران است. موسسه حقوقی همراهان با اتکا به تجربه سالیان خود در زمینه اخذ اقامت در کشورهای مختلف، متناسب با شرایط سنی، تحصیلی و تخصصی شما بهترین روش و کشور را به شما پیشنهاد داده و همراه خوب و مطمئن شما تا حصول نتیجه خواهد بود

+